top of page
50000000_edited
montenoce-209

Okná do sveta

Donor: Ministerstvo vnútra SR 

Trvanie projektu: 1.10.2013 – 31.3.2014 

Cieľ: 

Predmetom žiadosti je   poskytnutie finančných prostriedkov na materiálno – technické a didaktické dovybavenie novovytvoreného komunitného  centra Montessori na Prachatickej ulici vo Zvolene za účelom rozvoja kognitívnych schopností a zručností rómskych detí z marginalizovaných komunít vo Zvolene, kde prostredníctvom montessori materiálu zvýšia rómske deti svoje šance na úspešné začlenenie sa do hlavného vzdelávacieho prúdu. 

Cieľová skupina: 

deti v predškolskom veku z marginalizovaného prostredia 

Výstupy:  

zakúpenie montessori materiálu  

rekonštrukcia podláh  

Realizácia predškolských aktivít montessori metódou – aktivity prebiehajú dva krát do týždňa ( finančné obmedzenie ), kde sa zúčastňuje priemerne 18 detí, z toho 11 rómskych  

Asistencia deťom a ich rodičom pri prvej návšteve v základnej škole  

Komunitné stretnutia pre rodičov – organizujeme minimálne jeden krát do týždňa.

Stretnutia sa zúčastňuje priemerne 8 žien  

Počas trvania projektu sme vybrali dve deti, ktoré v rámci štipendijného fondu začali navštevovať SMŠ Montessori 

okná do sveta.jpg

Zmysly sú bránou do sveta

Podpora:

Úrad splnomocnenca vlády SR 

Trvanie:
1. 12. 2011 – 31. 3. 2012 

Cieľ:

Hlavným zámerom projektu je experimentálne zavedenie alternatívnej metódy vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogiky a jej didaktického materiálu budú pripravované v období 3-6 rokov na prvý ročník základnej školy v prostredí novozriadeného Komunitného centra v spolupráci s Mestom Zvolen, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. Projekt bude realizovaný pre cieľovú skupinu 50 detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je východiskom potrieb výchovy a vzdelávania týchto detí. 

Maria Montessori vychádza zo silných stránok dieťaťa, s akými sa vyvíja do samostatnosti a spolupatričnosti. To najdôležitejšie, čo deti potrebujú, je získanie rovnováhy a koncentrácie pohybov, preto Montessori navrhla nielen svoj materiál, ale aj niekoľko cvičení tak, aby smerovali k získaniu týchto schopností. Musíme si uvedomiť, že dieťa predstavuje základ dospelého a to, aký bude náš svet v budúcnosti, závisí od toho, akým spôsobom sú vychovávané naše deti. 

Cieľová skupina:

Žiaci a žiačky z marginalizovaného prostredia 

Výstupy:

Počas trvania projektu, v mesiacoch december 2011 až marec 2012 sme pracovali s deťmi z lokality Pustý Hrad. Pracovali sme v priestoroch novovytvoreného komunitného centra priamo v lokalite, kde nám mesto Zvolen vytvorilo časový priestor v ich zariadenej miestnosti, kde sa tiež venujú deťom komunitní pracovníci. Tiež sme sa pravidelne venovali deťom, ktoré už navštevujú základnú školu. V zmysle dosiahnutia čo najväčšej efektivity sme chodili doučovať dva razy do týždňa na dve základné školy, ktoré navštevujú deti z lokalít Pustý Hrad, Sekier, Dolná kolónia. Nakoľko sa nám počas trvania projektu podarilo vytvoriť stabilné skupiny detí, plánujeme v týchto aktivitách pokračovať aj v ďalšom období. 

Nakoľko je v našej práci vidieť výsledky, Úrad mesta Zvolen nám vyšiel v ústrety a od mája 2012 nám dal do prenájmu celú jednu miestnosť, ktorú práve zariaďujeme a pripravujeme na otvorenie. Pretože v spomínanej lokalite sa nachádza viac detí v predškolskom veku, ktorých rodičia do škôlky nevodia, chceme sa dať možnosti čo najväčšiemu počtu týchto detí. 

Sme vďační za akúkoľvek pomoc a podporu, lebo vidíme, že s rómskymi deťmi sa dá pracovať a oni sú schopné učiť sa nové veci. Navyše sú veľmi húževnaté a pokiaľ majú priestor a dôveru, tak majú obrovský predpoklad pokračovať v štúdiu na bežných školách, nie v špeciálnych, odkiaľ nemajú absolútne žiadnu možnosť pokračovať v žiadnej strednej škole.

zmysly_sú_bránou_do_sveta.jpg

Tajomstvo je prirodzenosť dieťaťa

Podpora:

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open society foundation 

Trvanie:

1. 3. 2012 – 31. 12. 2012 

Cieľ:

Hlavným zámerom projektu je experimentálne zavedenie alternatívnej metódy vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogiky a jej didaktického materiálu budú pripravované v období 3-6 rokov na prvý ročník základnej školy v prostredí novozriadeného Komunitného centra v spolupráci s Mestom Zvolen, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. Projekt bude realizovaný pre cieľovú skupinu 30 detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je východiskom potrieb výchovy a vzdelávania týchto detí. 

Cieľová skupina:

Deti v predškolskom veku pochádzajúce z marginalizovaných komunít 

tajomstvo_dieťa.jpg

Pomôž mi, aby som to dokázal sám...

Podpora:

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 

Trvanie:

1. 11. 2010 – 31. 10. 2011 

Cieľ:

Hlavným zámerom projektu je experimentálne zavedenie alternatívnej metódy doučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogiky a jej didaktického materiálu budú vedené a doučované iným spôsobom, ako bežne v školách, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj.  

Doučovaním inovatívnym spôsobom má projekt za cieľ vyrovnať šance týmto deťom tak, aby mohli byť seberovnými partnermi s deťmi z majoritnej spoločnosti a podnetného prostredia. Súčasne s doučovacími aktivitami prebehnú odborné workshopy a tvorenie edukačných pomôcok a metodickej príručky pre pedagogických pracovníkov, ktoré majú zámer otvoriť diskusiu o špecifikách edukácie žiakov z málo podnetného prostredia a Montessoriovej pedagogike ako jednej z východísk zlepšenia študijných výsledkov rómskych žiakov z marginalizovaného prostredia. 

Cieľová skupina:

Žiaci a žiačky z marginalizovaného prostredia 


Výstupy:  

Realizácia doučovacích aktivít 2 krát do týždňa v troch školách  

Realizácia dvoch workshopov na témy: „Špecifiká edukácie rómskeho žiaka z marginalizovaného prostredia“ a „Montessori pedagogika v škole“.  

Realizácia dvoch diskusií s rodičmi formou neformálnych stretnutí s aktivitami pre deti  

Analýza reakcií žiaka na montessoriovskú metódu - Tvorba metodickej príručky „Pedagogika Marie Montessoriovej v edukačnom procese žiakov z málopodnetného prostredia“ 

bottom of page