top of page
faq_small-copy_edited
Aký je rozdiel medzi tradičným a Montessori vzdelávaním?

 

Deti do 6 rokov sa v Montessori triedach vzdelávajú prostredníctvom všetkých zmyslov a svojím individuálnym tempom, pričom si každý má možnosť slobodne vybrať inú činnosť podľa vlastného záujmu. Aktivity v triede nie sú skupinovo riadené učiteľkou, deti pracujú individuálne alebo v menších skupinách s didaktickým materiálom, ktorý si vybrali. Učenie sa tak pre dieťa stáva vzrušujúcim objavovaním, ktoré vedie ku koncentrácii, motivácii, sebadisciplíne a láske k učeniu.

Deti v školskom veku sa učia prostredníctvom vlastného experimentovania, zhromažďovaním informácii na prevedenie nezávislého výskumu, vytváraním skupinových projektov a prezentácii, exkurziami pre zoznámenie sa s praxou, dramatizáciou, organizovaním umeleckých výstav, hudobných produkcií, vedeckých projektov atď. V tomto prostredí inteligentne riadenej slobody neexistujú žiadne limity. V Montessori škole nenájdete učebnice, ani rozvrh hodín. Učitelia rešpektujú voľbu detí, ktoré majú schopnosť často absorbovať neuveriteľné množstvo informácii, častokrát omnoho väčšie ako v tradičných školách, kde sú limitované striedaním hodín. Tu majú deti na svoje štúdium čas, navzájom sa inšpirujú a pracujú najmä v skupinách.

01

faq 1
Je Montessori vzdelávanie schválené štátom?

 

Takmer vo všetkých okolitých štátoch je Montessori pedagogika označovaná za vzdelávanie 21. storočia a je oficiálne schválená ako štátny vzdelávací program, na Slovensku tomu tak zatiaľ nie je. Napriek tomu, najmä v poslednom období vzniká mnoho materských škôl a rodičovských centier, ktoré implementujú Montessori princípy do vzdelávacieho procesu. Prečo? Jednoducho, Montessori pedagogika je skvelá.

02

faq 2
Je Montessori vzdelávanie založené na nejakom náboženstve?

 

Je pravda, že Maria Montessori bola katolíčka a viere v Boha prikladala veľký význam, čo sa odzrkadlilo aj v textoch, ktoré písala. Na druhej strane, Maria Montessori založila svoju filozofiu najmä na rešpekte, a teda aj náboženskej slobode. Jej filozofia hovorí o poskytnutí možnosti voľby – vybrať si, či človek pôjde cestou viery, alebo nie. Princípy jej pedagogiky sú uplatniteľné vo všetkých kultúrach a pri akomkoľvek vierovyznaní, pretože centrom jej pozornosti a záujmu je dieťa a jeho prirodzený vývoj, ktorý sa nelíši v žiadnom kúte našej planéty a nie je závislý od rozdielnosti sociálneho a kultúrneho prostredia.

03

faq 3
Je Montessori vzdelávanie určené len pre mentálen retardované deti?

 

Maria Montessori začínala svoju kariéru ako lekárka v psychiatrickom ústave. Na prelome 19. a 20. storočia boli mentálne retardované deti umiestňované do ústavov spolu s dospelými a boli považované za nevzdelávateľné. Maria Montessori dokázala, že tomu tak nie je a dokonca dokázala, že niektoré deti, ktoré učila, boli v testoch úspešnejšie ako deti z bežných škôl. Možno toto je dôvod, prečo sa mnohí mylne domnievajú, že Montessori pedagogika je len pre mentálne retardované deti. Úspech týchto detí znamenal pre Mariu Montessori ďalšiu životnú výzvu. Položila si otázku, ako je možné, že deti, ktoré nemajú predpoklady na učenie, sú úspešnejšie ako deti s vyšším IQ? A tak začal jej ďalší výskum, na konci ktorého bola tvorba princípov a metód, ktoré sú určené pre vzdelávanie všetkých detí.

04

faq 4
Je v Montessori pedagogije potláčaný rozvoj fantázie?

 

„Maria Montessori tvrdí, že fantázia je škodlivá.“ Tento výrok mnohých utvrdzuje v tom, že Montessori pedagogika nerozvíja kreativitu dieťaťa.  Opak je však pravdou. Deti v Montessori triedach tvoria, experimentujú, vymýšľajú a majú dostatok priestoru na rozvíjanie svojho tvorivého potenciálu. Maria Montessori však vo svojej filozofii nazýva tento proces „rozvíjanie imaginácie“, teda podporovanie predstavivosti. Fantázia je škodlivá pre dieťa vo veku do 6 rokov, pretože dieťa v tomto veku ešte nevie rozoznať, čo je reálne a čo je vymyslené. Najmä v dnešnom období falošných podnetov a vymyslených superhrdinov sa dieťa môže dostať do zajatia nereálnych predstáv. Našou povinnosťou je dieťa od takéhoto falošného sveta uchrániť.

05

faq 5
Môžu si deti v Montessori škôlkach/školách robiť čo chcú?

 

Sloboda je kľúčový pojem Montessori pedagogiky. Neznamená to však, že dieťa si môže robiť, čo chce. Dieťa má možnosť vybrať si podľa svojho záujmu činnosť, ktorá ho najviac zaujíma, avšak pri akejkoľvek činnosti existujú v rámci skupiny spoločné pravidlá založené na princípe rešpektu a vzájomnej zdvorilosti. Tieto pravidlá rešpektujú aj dospelí.

06

faq 6
Sú učiteľky v Montessori škôlkach/školách prísne, málo milujúce?
 

Prioritnou úlohou Montessori učiteľa je na základe pozorovania detí poskytnúť dieťaťu sprievod a pomoc, keď o ňu dieťa požiada alebo keď si samo nevie rady. Vzájomné vzťahy sú založené na vzájomnom rešpekte, čo neznamená, že tento vzťah nie je plný lásky a nehy. Dôležité miesto má empatická komunikácia bez hodnotenia, posudzovania, alebo dokonca odsudzovania. Je potrebné, aby dieťa samo spoznalo chybu a malo možnosť ju napraviť. Je to pre neho skúsenosť, ktorá je v procese poznávania sveta a učenia nevyhnutná. Prostredníctvom nej sa stáva dieťa nezávislé od autority dospelého, čím získava pocit slobodnej a jedinečnej bytosti. Najhlbší dôkaz lásky voči dieťaťu je rešpekt. Milovať dieťa znamená prijať ho také, aké je, aj s jeho chybami, a byť mu na ceste životom partnerom a pomocníkom. ​

07

faq 7
Je pravda, že Montessori vzdelávanie je drahé?
 

Špeciálny edukačný materiál, s ktorým deti pracujú v Montessori triedach je naozaj drahou záležitosťou, preto sú finančné náklady na Montessori vzdelávanie vyššie. Cestou k rozšíreniu Montessori pedagogiky je záujem rodičov o vzdelávanie ich detí touto metódou. V domácom prostredí je však uplatňovanie Montessori pedagogiky jednoduchou a finančne nenáročnou otázkou. Edukačný materiál je možné aj vyrobiť. Na aktivity praktického života nepotrebujete žiadny špeciálny materiál. S deťmi môžete kedykoľvek variť, mlieť, krájať, presýpať, prelievať, upratovať. Vaše deti to určite ocenia.  ​

08

faq 8
faq 9

09

Sú výsledky detí vzdelávaných Montessori pedagogikou porovnateľné s vedomosťami detí z tradičných škôl?
 

Výsledky štúdií v USA odhalili nezanedbateľné výhody v prospech žiakov vzdelávaných v Montessori školách, a to v oblasti vedomostí, ale i správania. U 5-ročných detí sa prejavili markantné rozdiely najmä v oblasti jazyka a matematiky, konkrétne v množstve poznaných písmen, schopnosti izolácie a lokalizácie hlások, poznania základných matematických symbolov. V oblasti sociálnej interakcie Montessori deti prejavili omnoho vyššiu mieru záujmu o spravodlivosť, poctivosť, vzájomný rešpekt i vyššiu mieru zdvorilosti a trpezlivosti.

Nebudú mať Montessori deti neskôr problémy, keď budú vo vzdelávaní pokračovať v tradičných školách?
 

Pokiaľ sa po ukončení materskej školy rozhodnete pre vzdelávanie svojho dieťaťa v tradičnej škole, jeho nová učiteľka to určite privíta. Dieťa z Montessori škôlky prichádza viac pripravené, je schopné sústrediť sa, pozná písmená i číslice, má veľmi veľa informácií. K tomu je aj láskavé, zdvorilé a ctí si pravidlá. Pre plnohodnotný rozvoj vášho dieťaťa je pre neho najlepšou alternatívou pokračovať vo vzdelávaní na Montessori škole alebo aspoň v inej alternatíve, ktorá si za cieľ kladie vzdelávať deti tak, aby neprestali milovať učiť sa. Želáme vám veľa úspechov a správnych životných rozhodnutí v prospech vášho dieťaťa.

10

faq 10
Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, kontaktujte nás :)

Správa bola úspešne zaslaná

bottom of page