top of page
montenoce-239.jpg

PRIVÍTANIE

Veríme, že naša webová stránka Vám sprostredkuje život v našich zariadeniach, tak ako ho vnímame a prežívame každý deň.

 

Sme tím učiteliek a matiek so spoločnou víziou poskytnúť našim deťom zážitok zo vzdelávania a vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti cítia šťastné v súlade s princípmi pedagogiky Marie Montessori. 

 

Našim cieľom je šíriť myšlienky a princípy vzdelávania tejto jedinečnej a pozoruhodnej ženy, ktorá nás inšpiruje každý deň.

 

Prijmite naše pozvanie na návštevu školských zariadení Montessori, rodičovského centra, Montessori inštitútu, n.o. i aktivít zriaďovateľa Montessori, o.z., ktoré má spoločného menovateľa – rovnako zmýšľajúcich ľudí plných rešpektu a mieru. 

NÁŠ PRÍBEH 

 

Najskôr bolo v roku 2009 surfovanie po internete a objavenie textu o prvom Dome detí na chudobnom predmestí Ríma v roku 1907. O zázraku, ktorý Mária Montessori urobila s deťmi z nepodnetného prostredia.

Myšlienka pracovať s rómskymi deťmi metódou Márie Montessori nás silne nadchla a okamžite sme sa prihlásili na kurz pedagogiky Márie Montessori. V roku 2010 vzniklo občianske združenie MONTESSORI, o. z. Ako prvý rok sme implementovali projekty s deťmi v základných školách, prostredníctvom ktorých sme nakúpili náš prvý materiál. Uvedomovali sme si, že bez systematickej práce nebudú naše výsledky viditeľné. Tak vznikla myšlienka začať pracovať s deťmi od predškolského veku, prostredníctvom novo založenej materskej školy.

 

Od roku 2011 sa do tímu pridali Kvetka a Janka, ktoré sa podieľali na otvorení prvých priestorov spolu s nami bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Prvú SMŠ vo Zvolene sme otvorili v roku 2012. V nasledujúcom roku 2013 bola otvorená vďaka Radke, Ivke a Monike aj SMŠ v Banskej Bystrici.

 

Finančná situácia a nemožnosť ufinancovať materskú školu bez školných poplatkov bol dôvod, prečo dnes nemáme v SMŠ deti z málopodnetného prostredia. Ich vzdelávanie sme do roku 2017 financovali vďaka sponzorom prispievajúcim do Štipendijného programu Montessorius – Anjel pre všetky deti.

Nasledujúce roky sa nám do programu nepodarilo získať finančné prostriedky. Z toho dôvodu nebolo možné od septembra 2018 prijať žiadne takéto dieťa. Rozhodli sme sa aspoň adoptovať 5 ročné dievčatko z Kene – Rosaline, na ktoré prispievame v sume 25 EUR z nášho rozpočtu. 

 

Máme vždy na pamäti, že len vďaka aktivitám realizovaných prostredníctvom projektov, kde cieľovou skupinou boli práve chudobné deti, disponujeme drahým Montessori materiálom v materských školách.

20160602_141551.jpg

POSLANIE

Našim poslaním je skrze detí zlepšiť svet prostredníctvom vzdelávania, kde sa dôraz kladie na ľudskosť a rozvoj prirodzeného potenciálu dieťaťa. Našim cieľom je vytvoriť miesto, kde cez samostatnosť sú deti vedené k zodpovednosti a vnútornej disciplíne.

 

Želáme si, aby z našich detí vyrástli osobnosti zodpovedné za svoje rozhodnutia, schopné sformulovať a slušne vyjadriť svoj postoj, hoci nebude v súlade s názormi väčšiny. Aby z nich vyrástli osobnosti empatické a tolerantné k inakosti. A tiež ľudia, ktorí sa budú viac starať o dobro ostatných, ako o svoj vlastný prospech.

 

Videá z našej kuchyne

Traditional verzus Montessori

video z projektu 2012

Pomôž mi, aby som to dokázal sám

Video z projektu 2011

bottom of page