top of page
556425_428398730533470_871406029_n.jpg
599612_431799853526691_617754023_n.jpg
538088_431799893526687_1526018390_n.jpg

Nová montessori generácia - výsledky evaluácie prínosov montessori pedagogiky

Napriek tomu, že princípy montessori pedagogiky sú svetu známe už viac ako 100 rokov, na Slovensko pozvoľna prichádza veľmi pozvoľna. Kým v Spojených štátoch amerických sú deti vzdelávané vo viac ako 5000 montessori školách – z toho minimálne 300 verejných montessori školách, u nás na Slovenku máme zatiaľ len minimálny počet materských škôl a jednu jedinú základnú školu v experimentálnom overovaní. Aj susedná Česká republika je v diseminácii inovácii vo vzdelávanom procese ďaleko pred nami so svojimi viac ako 150 materskými školami a existenciou montessori tried na verejných základných školách. Aj tento fakt svedčí o skostnatenom školskom systéme na Slovensku, ktorý svoje priority vníma v eliminácii súkromného školstva - mimochodom významného faktoru zmeny smerom k inováciám v školstve.

Zdá sa, že zmena zhora je na Slovensku veľkou utópiou. Ako jediná hybná sila pokroku sa javí záujem rodičov, ktorí hľadajú spôsob, ako svoje deti vychovávať inak. Čo teda ponúka montessori pedagogika? V čom je taká výnimočná oproti systému vzdelávania, ktorým sme prešli my všetci?

Nuž, dosť prázdnym rečiam a pozrime sa na výsledky. V roku 2006 uverejnil časopis Sience Magazine štúdiu Angeline Lillard a Nicole Else – Quest s názvom Evaluácia montessori vzdelávania (http://www.sciencemag.org/content/313/5795/1893.full?ijkey=3UWZqF01vQgbY&keytype=ref&siteid=sci ).

V rámci štúdie boli hodnotené sociálne i akademické výsledky žiakov, ktorí boli vzdelávaní v systéme montessori vzdelávania a to v dvoch vekových úrovniach 3-6 rokov, čiže v predškolskom veku a na úrovni 6-12 rokov, teda u nás cca do šiesteho ročníka ZŠ.

Aby boli výsledky výskumu čo najviac vierohodné, boli pozorované deti prevažne z minoritného prostredia v štáte Wisconsin, pričom do experimentálnej skupiny boli deti vyberané losovaním a nie na základe ich študijných predpokladov. Po losovaní experimentálna skupina bola vzdelávaná v montessori škole v meste Milwaukee, kým deti z rovnakého prostredia boli zapísané do tradičných škôl a slúžili ako kontrolná skupina. V mnohých z týchto škôl existovali rôzne študijné programy pre deti z nízkopríjmových rodín ( školy charterového typu ), či špeciálne študijné programy typu discovery learning a pod.

Výsledky odhalili nezanedbateľné výhody v prospech žiakov vzdelávaných v montessori škole a to prekvapivo v kognitívnych aj behaviorálnych ukazovateľoch. Vo vzore 5-ročných detí sa prejavili markantné rozdiely najmä v oblasti jazyka a matematiky, konkrétne v stupni poznávania písmen, izolácie a lokalizácie hlások, poznania základných matematických symbolov, pričom výsledky detí z montessori škôl boli na úrovni úspešného zvládnutia štandardizovaných testov čítania a jednoduchých matematických operácií. V oblasti sociálnej interakcie montessori deti prejavili omnoho vyššiu mieru záujmu o spravodlivosť, poctivosť, vzájomný rešpekt i vyššiu mieru zdvorilosti a trpezlivosti. Vo veku 12 rokov boli montessori žiaci schopnejší a kreatívnejší pri písaní esejí s využitím zložitejších vetných štruktúr, prejavili pozitívnejšie myslenie pri riešení sociálnych dilem a v omnoho vyššej miere sa prejavili ich zručnosti vo fungovaní v skupine a komunite.

Zdá sa, že montessori vyhrala na plnej čiare. Už len začať vyžadovať, aby sa uplatňovala i v našich školách. Naše deti totiž majú právo učiť sa s radosťou, hravo a ešte k tomu lepšie!

Napísala: Ing. Ingrid Kosová, PhD.


O Inguške:-)

Láskavá mamina Timi a Adamka, vizionárka, úspešná absolventka AMI kurzov, nadšenkyňa a skvelá učiteľka Montessori pedagogiky - to všetko je Inga...Stihla založiť občianske združenie Montessori, neziskovú organizáciu Montessori Inštitút, Súkromnú materskú školu Montessori a plánuje otvoriť aj ZŠ Montessori.

Comments


bottom of page